PRAKTIJK VOOR THERAPIE EN COACHING
JAN ANNE LOONSTRA

INTRODUCTIE PRAKTIJK


 

PRAKTIJKINFORMATIE

Aan U, die dit leest.


Velen van ons hebben in hun jeugd in meer of mindere mate te maken gehad met een kindonvriendelijk klimaat in de opvoeding. Spontane uitingen, een kind eigen, zijn vaak door de opvoeders (volwassenen) afgehouden of verboden.
Ook al omdat die opvoeders zelf moeite hadden om contact te maken met dergelijke natuurlijke impulsen in zichzelf en als gevolg daarvan ook in hun kinderen.

Een kind uit zich spontaan, zoals huilen, schreeuwen, uitreiken om aan te raken of aangeraakt te worden.
Als een volwassene geen verbinding kan leggen met de emotionele behoefte en eigenheid van het kind, gaat dat kind zijn spontane, instinctieve uitingen als gevaarlijk beschouwen. Het wil de aandacht en liefde van de volwassene niet verliezen.
Het kind ontwikkelt een overlevingsmechanisme, dat gebaseerd is op het onderdrukken of zelfs negeren van zijn natuurlijke neigingen. Een dergelijke opvoedingssituatie wordt gekleurd door allerlei vormen van geweld, waaronder slaan, negeren, distantie, verstikkende zorg, enz. Om toch contact te krijgen gaat het kind dwangmatig zijn best doen, lief zijn, aanpassen, zorgen of heel rebels worden. Een "rode draad" van gedrag ontstaat en strekt zich uit tot in de volwassenheid. Op angst gebaseerd gedrag leidt tot allerlei stress verschijnselen.
Het bestrijden daarvan gebeurt door middel van aspirine, maagtabletten, hard werken of juist apathie.

In de volwassenheid komen deze spanningen aan de oppervlakte. Soms onduidelijk, vaak heel concreet. Zoals angst voor seksualiteit, voor ziekte, voor dood, angst om zich lichamelijk of verbaal te uiten, te dansen, te zingen. Allemaal knopen in de "rode draad" van het leven, die zichtbaar worden.
Het lichaam zelf geeft signalen, waar zogenaamde blokkades en/of spierspanningen werkzaam zijn die er voor zorgen dat spontane uitingen ingehouden worden uit angst voor straf en/of afwijzing.
Het gevolg is, dat de volwassene sterk verwijderd is van zijn werkelijke natuur. De volwassen man/vrouw voelt zich machteloos, het bewustzijn ingeperkt, twijfels over de zin van het leven dat men leidt. Vanuit dit crisisgevoel en vanuit een diepweg weten/wensen, dat het leven anders geleefd kan worden, komen mensen naar onze praktijk

Individueel kan gewerkt worden aan het realiseren van die behoefte naar meer contact en meer openheid met zichzelf.
De volwassene kan weer contact maken met het kind, dat vroeger niet aan zijn trekken kwam.
Contact maken met al die angstaanjagende emoties, weer tot uitdrukking durft te brengen. Dan ontdekt de volwassene dat er een grotere warmte ontstaat, een gevoel van liefde naar zichzelf en daarmee de anderen.
Dit gevoel van verbinding kan zelfs verder gaan, omdat de persoon gaat ervaren dat hij/zij deel heeft aan een alles verbindend universeel geheel. De mens is een goddelijk schepsel.

WERKWIJZE

Therapie en healing zijn een holistisch gegeven en worden als zodanig gehanteerd.
Een aantal aspecten kan men in de werkwijze onderscheiden.

 

METHODEN DIE GEHANTEERD WORDEN.

Lichaamsgerichte therapieŽn
Er wordt gewerkt met, diepe bindweefselbehandelingen, lichaamsbehandelingen als onderdeel van de therapie coming out to your sense, gedragstherapie, bio-energetica, Reichiaans lichaamswerk en ademhalingsoefeningen. Deze vormen van werk zijn er op gericht om het lichaamsbewustzijn wakker te maken en te versterken.
Pijn en spanningen zijn signalen, die iets zeggen over niet verwerkte conflicten in het leven.
Door middel van lichaamswerk wordt het tot expressie brengen van deze conflicten gestimuleerd, waardoor gevoelens, die lang onderdrukt zijn geweest, naar buiten kunnen komen en weer opnieuw in de persoon geÔntegreerd kunnen worden.

 

Psychodrama
In het menselijk gedrag en de beslissingen, die mensen nemen, spelen vaak verschillende subpersoonlijkheden een rol.
Ze hebben allen een andere stem. Zo kan men de stem onderscheiden van de ouder in zichzelf, het kind, de volwassene, de vriend, de cynicus, de optimist enz. enz.
De communicatie over en weer van deze verschillende subpersoonlijkheden kunnen een conflict met elkaar hebben.
De pijn en spanning, die in een dergelijk innerlijk conflict aanwezig zijn, worden doorgewerkt en geven daarmee een grotere duidelijkheid in het persoonlijk functioneren, met als resultaat een verbreding van bewustzijn.

Werken met visualisaties.
Veel informatie uit iemands levensgeschiedenis kan via innerlijke beelden worden opgeroepen.
Het werken met visualisaties betekent dat er op een actieve manier met die innerlijke beelden wordt gewerkt. Zo kunnen ze iets vertellen over spanning en pijn in het lichaam. Een min of meer fotografisch beeld kan zichtbaar gemaakt worden van een pijnlijke periode uit iemands leven. Een onverwerkt conflict kan worden uitgebeeld, doordat met het innerlijke oog een kleurencompositie of een symbool kan worden waargenomen.
Via innerlijk schouwen kan een gesprek op gang worden gebracht tussen verschillende componenten van het beeld. Dit kan weer aanleiding geven tot lichamelijke reacties etc.

Verschillende werkmethoden kunnen op de manier in elkaar overvloeien. Ook energie kan worden gevisualiseerd, bijvoorbeeld in kleuren, die naar verschillende delen van het lichaam worden gestuurd om daar een verhelderende invloed uit te oefenen.
Alles is in feite energie: gedachten, gevoelens, organen, cellen, het totale lichaam.
Een positieve houding in het leven brengt letterlijk meer kleur mee.
Een negatieve houding brengt ook letterlijk meer grijsheid met zich mee.

Meditatie
De meditaties die gedaan worden zijn sterk gericht op positieve bevestiging en het visualiseren van heldere kleuren om en door ieder heen, waarbij donkere kleuren worden afgevoerd.
De meditaties die op genezing zijn gericht voor zowel mensen binnen als buiten de groep, vinden voornamelijk plaats tijdens de healingsessies.

 

Healing
Pijn en angst, die vormen zijn van vastgehouden energie, zijn niet alleen zichtbaar en voelbaar in het fysieke lichaam, maar ook in de subtiele energielagen om dat lichaam: in de aura en in de chakra's.

Zij tonen zich daar als donkere, koude plekken.
Bij een healing, al of niet in groepsverband, kanaliseren we de liefdevolle universele energie door ons heen, waardoor psychische wonden die in de strijd van het leven zijn opgelopen, worden geheeld.
De energie op die plekken kan weer doorstromen, zodat de donkere kleuren in het energieveld veranderen in lichte kleuren die een blij en goed gevoel geven.

 

STRUCTURAL INTEGRATION

Structurele Integratie is een diepgaande, dynamische vorm van diepe bindweefselmassage. Niet verwerkte spanningen en emoties worden door het lichaam vastgehouden, vooral in de spieren, het bindweefsel en de gewrichten. Structurele Integratie werkt op het vrijkomen van die "vastgehouden" spanningen en emoties.
S.I. richt zich op:

-lichaamswerk
-zachte massage
-diepe weefselmassage
-gewrichtsontspanning
-ontspanning van de emoties d.m.v. beweging, adem en geluid.

Structurele Integratie brengt een proces op gang, waarbij de opgesloten energie geleidelijk aan vrij komt.

Massage
Massage is een vorm van fysiotherapie waarbij van veel technieken gebruik gemaakt kan worden.
Lichte strijkbewegingen, kloppen, trilbewegingen en stevig kneden.
Het doel van de massage omvat onder meer:
            -bevorderen van de bloedsomloop
            -versterken van de spieren
            -het soepeler maken van ledematen
            -bevorderen van afscheiding van de klieren.

De werking van de massage berust op het binden en losmaken van alle lichaamsdelen. Door een combinatie van handelingen tracht de masseur het evenwicht te herstellen. Vast onderdeel van deze massagesessies zijn de ontspanning- en ademhalingsoefeningen.
De eigen belevingssituatie vormt het uitgangspunt tijdens de massage.

Bodyreading
Ons lichaam laat zien hoe het met de conditie gesteld is. Zij straalt uit hoe de situatie op dat moment is; moe, angstig, krampachtig, pijn, verdriet, afgewezen, enz., enz. Het lezen van het lichaam kan duidelijkheid verschaffen over hoe iemand in het hier en nu in het leven staat. Het signaleren van blokkades geeft al aan waaraan gewerkt moet worden. Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van foto's die het leven weergeven van de persoon en zijn/haar omgeving. Zowel recent als vroeger.

 

DE ACTIVITEITEN

Groepscursus

De groepscursus omvat tien/vijftien avonden en heeft een groepsomvang van twaalf personen.
De werkwijze en de methoden die binnen deze groep worden gehanteerd zijn zoals hiervoor beschreven is.
Plezier maken e
n bewegen op muziek zijn ook belangrijk, om op het gebied van lichaamsexpressie meer vrijheid te ontwikkelen.
De tien avonden hebben een programmatische samenhang. Op de eerste avond zijn er oefeningen die te maken hebben met het aarden.
De volgende avonden werken we langs het lichaam omhoog en komen en oefeningen aan de orde die werkzaam zijn op en bedoelde plaatsen van het lichaam.

 

Individueel

Een individuele sessie kenmerkt zich door een integratie van vele werkwijzen en methoden. Aangevuld met gedragsanalyses.
 Zie ook de bijlage 'Coming out to your sense'

Holistische therapie
Onder holistische therapie wordt verstaan:

Hulpverlening in de ruimste zin van het woord.
Holisme: heelheid, ťťnheid, alles omvattend.

Met andere woorden: niet gedeeld zijn, geen splitsing, geen scheiding.

De volgende begrippen zijn daarbij voor de therapeut principiŽle uitgangspunten

 Lees ook de onderwerpen over:
o       Coming out of your sense
o       Structurele Integratie
o       Aura- en Chakrahealing